21.12.16 revideret afslag xxx Kommune

Hjælpemiddelafdelingen        dato: 21.12.2016

Erwin Maria Jøhnk

 

Revurdering –

Vedr. afgørelse på ansøgning om støtte til bil efter Servicelovens §114.

Vi har nu revurderet afgørelsen og finder ikke anledning til at ændre denne.

Du skriver i din klage, at du er uenig i, at din funktionsevne ikke i væsentlig grad forringer din evne til at

færdes.

Vi anerkender, at du har mange lidelser, som går, at din funktionsevne er nedsat i en grad, der forringer
din evne til at færdes. Vi finder dog ikke, at din funktionsevne er væsentligt nedsat i en grad, der gear
det umuligt at færdes uden brug af egen bil.

Det er rigtigt, som du skriver, at du har mange konkurrerende lidelser, og at du har et komplekst sygdomsbillede. Vi har indhentet lægeoplysninger og epikriser fra perioden siden sidste ansøgning, hvor du har været indlagt adskillige gange af forskellige årsager. Vi har brugt disse oplysninger som grundlag for afgørelsen sammen med oplysninger fra dig selv.

Du anfører, at det er i forhold til dine nakke-, ryg-, og hjerteproblemer, at der bør tages skånehensyn.

Vi anerkender, at du har en dårlig ryg, hvor der har været en løsning af osteosyntesemateriale. Der er ifølge professor nnn nnn nnn dog ikke indikation for operation, og nnn nnn nnn påpeger, at det sandsynligvis er adjacent level degeneration pa niveau L3/L4, der forårsager de dybe lændesmerter og ikke løsningen af osteosyntesematerialet.

Du er, pa trods af rygproblemerne, i stand til, om end med omkostninger, at benytte flextaxa, og du kører med en bekendt i en almindelig bil i forbindelse med indkøb og lignende. Du fortæller, du sidder pa en pude, nar du køer med din bekendt for at kunne holde ud at sidde. Du angiver endvidere, at der er almindelige biler med almindelige seeder, der er gode med hensyn til affjedring og komfort, og som du kan holde til at køre med i til trods for uforudsete stød og bump.

Med hensyn til dit hjerte anerkender vi, at du har problemer med dit hjerte. Du oplyser dog selv, at du har faet det bedre, efter indoperation af en pacemaker. Vi vurderer derfor, at du i dag med hensyn til hjerteproblematikken ikke er dårligere stillet, end du var ved sidste ansøgning.

Du anfører, at dit transportproblem forhindrer, at du kan komme ud og være social og deltage i politiske og sociale aktiviteter, samt at du ikke kan deltage i svømning. Desuden er det problematisk for dig at få handlet i butikker, der ligger længere væk end den lokale brugs.

Vi skønner, at dit kørselsbehov ikke har ændret sig væsentligt siden sidste ansøgning. Vi finder derfor ikke, at dette kan give anledning til at ændre afgørelsen.

Med hensyn til din gangdistance, anfører du, at den svinger mellem 0 m og knap 1 km. Det er ikke en væsentlig ændring i forhold til sidste ansøgning. Du angiver, at du på gode dage ligesom sidst kan gå til den lokale brugs, og at du på dårlige dage slet ikke kan gå udenfor. Vi har samlet set konkluderet, at din situation ikke har ændret sig så væsentligt siden du sidst søgte om støtte til bil, hvor du fik afslag, at der er grundlag for en ændring af afgørelsen. Du ankede afgørelsen på sidste ansøgning, og Ankestyrelsen fandt dengang ikke anledning til at ændre denne. Du har mulighed for, hvis du selv anskaffer en bil, at søge om særlig indretning. Hvis du får påtegning i kørekortet om automatgear, er det dog en forudsætning, at bilen er under 1 år gammel. , Vi videresender din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens akter. Med venlig hilsen

YY YY YY

Ergoterapeut