Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at XXXXXXX Kommune ikke ud fra det foreliggende grundlag kunne meddele dig afslag på din ansøgning om støtte til køb af bil med den begrundelse, at din funktionsevne ikke er nedsat i en sådan grad, at den i væsentlig grad forringer dine muligheder for at færdes.

Vi vurderer endvidere, at kommunen ikke har godtgjort, at dit samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af din alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger.
Vi vurderer, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan træffe afgørelse i den.
Vi lægger vægt på, at dit forsørgelsesgrundlag er førtidspension, og at dit behov for bil derfor skal vurderes på baggrund af din trivsel.
Vi lægger vægt på sagens oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og funktionsevne med hensyn til at færdes.
Vi kan ud fra de foreliggende oplysninger ikke vurdere, om du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes, herunder om din nedsatte funktionsevne nødvendiggør, at der tages særlige hensyn, fx på grund af udtrætning eller forværring af din funktionsevne.

Af lægelig statusattest fremgår, at du er begrænset i hverdagen af dine kroniske lidelser. Du er indlagt på sygehus flere gange på grund af rygsmerter og er flere gange opereret i ryggen – senest en stivgørende operation. Du har kroniske daglige smerter i lænd og udstråling til især venstre ben. Af lægelige journaloplysninger fra Neurokirurgisk Ambulatorium af 18. november 2015 fremgår, at der er degeneration at se på L3/L4, og at det sandsynligvis er dette led, der giver dig dybe lændesmerter. Det fremgår også, at der ikke er indikation for operation på grund af mistanke om løsning af S1-skrue, at en blokade ikke har virket, og at der ikke er indikation for yderligere rygkirurgi.

Du har en sygdom i hjertemusklen og får indopereret en pacemaker i 2015. Du oplyser, at du herefter ikke længere bliver så let forpustet og træt og fortsat har åndenød og smerter i brystet, når du skynder dig, bærer på mere end 2 kilo eller er ude i koldt, blæsende eller varmt vejr.

Du får blodprop i lungen og benet i 2016. Du har forhøjet kolesterolindhold i blodet og forhøjet blodtryk. Du har været indlagt flere gange med brystsmerter i de seneste år, hvor der ikke er fundet tegn på blodprop i hjertet.

Du har slidgigt i begge knæ og får indsat delprotese i højre knæ i 2015.  Du oplyser, at du derefter er blevet smertefri i højre knæ.

Du har diabetes type 2 med øjenkomplikation. Du har fødevareallergi.
Du har en ”frossen skulder”. Du har fået stivgjort et led på venstre tommelfinger.
Du er i fast medicinsk behandling, herunder med morfinpræparat mod smerter.
Du har PTSD efter et overfald i forbindelse med dit arbejde i 1992, hvor du også pådrager dig en nakkeskade.
Du oplyser, at du ikke kan benytte toget, herunder på grund af PTSD. Der er ikke lægelige oplysninger i sagen, der belyser din psykiske funktionsnedsættelse i relation til dine muligheder for at færdes, herunder i forhold til dine muligheder for at anvende kollektiv trafik.

Du bor alene i en lejlighed i et byhus i en lille by på Djursland mellem Grenå og Randers. Du har 60-70 meter til nærmeste busstoppested, hvorfra der kører busser til Grenå og Randers.
Du oplyser, at du er ude af stand til at lave noget i 2-3 dage, hvis du tager offentlig transport og flexture til Grenå.

Vi vurderer, at den lægelige journaloplysning af 15. juni 2015 om, at der intet var at bemærke til en gangtest ikke i sig selv belyser dine muligheder for at færdes i relation til din ansøgning om støtte til køb af  bil, fordi der ikke er nærmere oplysninger om gangtestens formål og indhold.
Du oplyser, at din gangdistance varierer fra 80 til 500 meter af hensyn til din smerte- og udtrætningsproblematik. Du oplyser også, at du nogle dage ikke kommer ud af sengen eller kun kan gå til din postkasse uden for hoveddøren. Der er ikke gennemført gangtest. Den dag, det var planlagt at gennemføre gangtest, måtte det opgives, fordi du havde behov for at støtte dig til møblerne.
Du går indimellem til den lokale brugs, som ligger 300 meter fra din bopæl, på 20-30 minutter. Nogle dage går du op til 1 kilometer. Der er ikke oplysninger i sagen, der belyser, hvor mange gode dage du har i forhold til antallet af dårlige dage i relation til din gangdistance i sammenhæng med din smerte- og udtrætningsproblematik.

Vi lægger vægt på, at der efter vores gældende praksis som udgangspunkt kræves en ganske betydelig nedsat gangdistance for at være omfattet af den personkreds, der kan være berettiget til støtte til køb af bil på trivselsmæssigt grundlag.
Vi henviser til principafgørelse 59-10 og 98-10.
Du oplyser, at du ikke kan køre på et el-køretøj selv med et stødabsorberende sæde. Vi kan på baggrund sagens oplysninger ikke vurdere dine muligheder for at køre på et el-køretøj. Vi lægger vægt på, at der ikke er lægelige oplysninger i sagen, der belyser dine muligheder for at køre på et el-køretøj.
Vi vurderer, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger i sagen, herunder i den lægelige statusattest og de lægelige journaloplysninger, om din smerte- og udtrætningsproblematik i relation til din gangfunktion og dine muligheder for at anvende andre transportmidler end egen bil under nødvendig hensyntagen til din funktionsnedsættelse.
Vi lægger særligt vægt på vores principafgørelse O-2-00, hvoraf det fremgår, at i sager om støtte til køb af bil til ansøgere med kroniske smerter på grund af svære ryglidelser, som fx svære degenerative forandringer, skal sygdommen være lægeligt veldokumenteret. Der skal foreligge relevant speciallægeerklæring, der belyser ansøgerens helbredsmæssige og funktionsmæssige forhold i relation til ansøgningen om støtte til køb af bil. Der skal også foreligge oplysninger om arten og graden af objektive fund, der kan understøtte en påstand om ringe gangfunktion, hvorvidt ansøger anvender ganghjælpemiddel, samt hvorvidt gangfunktionen er svingende. Der skal endvidere være en lægefaglig vurdering af ansøgerens muligheder for at benytte offentlige transportmidler. Det skal endvidere fremgå, om tilstanden kan bedres ved træning eller andre tiltag.

XXXXXX Kommune skal derfor indhente uddybende lægelige oplysninger om din psykiske og fysiske funktionsnedsættelse, herunder om din ryglidelse. Oplysningerne skal belyse helbredsmæssige og funktionsmæssige forhold i relation til ansøgningen om støtte til køb af bil, herunder din smerte- og udtrætningsproblematik og belysning af sagen i relation til principafgørelse O-2-00. Oplysningerne skal belyse, om du under hensyntagen til din funktionsnedsættelse kan anvende et el-køretøj, kollektiv trafik i form af bus og tog samt flexture.

Oplysningerne skal endvidere belyse din funktionsnedsættelse i relation til dine muligheder for at køre bil, herunder i relation til dit medicinforbrug.
Vi henviser til principafgørelserne 98-10, hvor kuldefølsomhed og fantomsmerter ved benstump ikke udgjorde et særligt skånebehov, og C-39-07, hvor der ikke var et særligt skånebehov hos en ansøger med leddegigt. Principafgørelse 52-14 indeholder 2 sager, hvor det blandt andet belyses, hvornår der foreligger særlige skånehensyn.

Du lider af inkontinens. Vi vurderer, at din inkontinenslidelse ikke i sig selv begrunder, at du har ret til støtte til køb af bil. (Jeg lider ikke af inkontinens, der er kun problematisk ved voldsom overbelastning af ryg pga bump, stød, rystelser og lignende privat kommentar tilføjet her) Vi henviser til principafgørelse 77-09, hvor ansøgerens problemer med en anlagt ileostomi i form af lugtgener og skiftningsproblemer ikke havde et sådant omfang, at de berettigede til bevilling af bil.

Der er oplysninger om, at du har behov for kørsel til indkøb, herunder i forbindelse med køb af fødevarer, du kan tåle. Du køber bl.a. fødevarer i Randers, Auning og Ørsted. Du oplyser, at du vil køre på indkøb 2 gange om ugen, hvis du havde bil. Du oplyser, at du har brug for en bil til at gøre din uddannelse færdig. Aktuelt er du ikke i gang med at gøre din uddannelse færdig. Du oplyser, at du vil bruge bilen i forbindelse med bl.a. samvær med andre og deltagelse i møder. Du har tidligere været aktiv i foreningslivet og oplyser, at du er holdt op med det på grund af transportproblemer, når du skal til møder i foreningerne.

Vi vurderer, at dit kørselsbehov er utilstrækkeligt belyst. Vi kan ikke ud fra de foreliggende oplysninger vurdere, om du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for bil.

Kommunen skal derfor belyse dit daglige kørselsbehov på baggrund af oplysninger for en periode, der er egnet og tilstrækkelig til at belyse dit kørselsbehov.

Kommunen skal herefter vurdere, om du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel, og om dit konkrete kørselsbehov hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre kørselsordninger end støtte til køb af bil.

Du har mulighed for patientbefordring til læge og speciallæge. Du kan få yderligere vejledning af kommunen herom. Du har også mulighed for befordring til undersøgelse og behandling på hospital. Du kan få yderligere vejledning af kommunen eller sygehuset herom.

Det er en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at der er behov for kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse. Der ydes ikke støtte, hvis ansøgerens samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder individuel handicapkørsel.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Vi bemærker, at du kan klage efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Særlig indretning Siden du fik afslag på støtte til køb af bil i 2014 har du haft en ældre bil, som du har afhændet igen. Du har kørt i den nogle få gange. Du oplyser, at du havde svært ved at bruge koblingen i den, og at sædet og affjedringen var af en sådan beskaffenhed, at du sad dårligt under hensyntagen til din ryglidelse.

Det følger af reglerne om støtte til køb af bil, at der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil, i situationer, hvor politiet har stillet krav om det, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgers placering i bilen.

Hvis kommunen i forbindelse med den fornyede behandling af din sag vurderer, at du har ret til støtte til køb af bil, skal den tage stilling til, om du har behov for særlig indretning, herunder automatgear.

Hvis kommunen efter den fornyede behandling af din sag fortsat finder, at du ikke har ret til støtte til køb af bil, og du selv vælger at købe bil, har du mulighed for at søge om tilskud til særlig indretning. Kommunen træffer afgørelse herom på baggrund af en vurdering af dit behov herfor.
Vi kan oplyse, at tilskud til automatgear er betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Afgiftsfritagelse

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at du har ret til støtte til køb af bil. Da det ikke er muligt at tage stilling til, om du har ret til støtte til køb af bil, er det heller ikke muligt at tage stilling til, om du har ret til afgiftsfritagelse.