Lovuddrag

Lovuddrag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(retssikkerhedsloven)
Lov nr. 453 af 10. juni 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23.
november 2016
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne
lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe
afgørelse.
Lov om social service (serviceloven)
Lov nr. 573 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april
2017
§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer
med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig
grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden
brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug
af bil eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme
på 160.000 kr.
Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den
nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til
betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om
1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for
støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå
støtte,
2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder
om private aktørers deltagelse heri,
3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og
om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge
af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse
med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold,
der knytter sig dertil,
4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er
ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i
forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af
provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til,
herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,
5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang
ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,
6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning
m.v.,
7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil.
8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af
personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter §
52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til
køb af bil.
Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19.
juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven
§ 1. Efter § 114, stk. 1, i lov om social service, skal
kommunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til personer med en varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden
brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug
af bil, eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
Stk. 2. I vurderingen af, om der er tale om en varigt nedsat
funktionsevne, indgår:
1) at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring
af de helbredsmæssige forhold, og
2) at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af
den nedsatte funktionsevne.
§ 2. Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af
ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgerens
manglende evne til at færdes, jf. stk. 2 og 3. I vurderingen indgår også
oplysninger om ansøgerens daglige kørselsbehov, og en vurdering af om
støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøgeren selvhjulpen.
Stk. 2. I vurderingen af ansøgerens helbredsmæssige forhold, jf. stk. 1,
skal der lægges vægt på de objektive lægelige fund, lægelige udtalelser,
oplysninger om lidelsens udvikling og forværring inden for en overskuelig
tid, ansøgerens evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form
for nedsat mobilitet, og om der foreligger et særligt skånebehov.
Stk. 3. I vurderingen af ansøgerens sociale forhold, jf. stk. 1, skal der
lægges særlig vægt på ansøgerens samlede situation, herunder
elementer i ansøgerens familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige
forhold, der har betydning for ansøgerens funktionsnedsættelse og dens
betydning for ansøgerens daglige kørselsbehov.
Stk. 4. I vurderingen af ansøgerens daglige kørselsbehov, jf. stk. 1 og 3,
og § 1, stk. 1, skal der lægges vægt på, at kørselsbehovet har et sådant
omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for ansøgerens
nedsatte funktionsevne. Ansøgeren skal have aktiviteter uden for
hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er
sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med
en i øvrigt tilsvarende livssituation.
Stk. 5. I vurderingen af, om ansøgeren bliver selvhjulpen i væsentlig
grad ved bevilling af bil, jf. stk. 1, skal der, hvis ansøgeren ikke selv kan
føre bilen, lægges vægt på, at ansøgeren har en anden person til at køre
for sig, fx ægtefælle, samlever, chauffør m.v. og at denne er til rådighed
i et sådant omfang, at det samlede daglige kørselsbehov kan dækkes
herved.
§ 3. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel:
1) til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til
sin og eventuelle families forsørgelse,
2) til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt
uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og
indtægtsmuligheder, eller
3) der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens
funktionsnedsættelse.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om ansøgeren efter stk. 1, nr. 1, skaffer sig
et væsentligt bidrag til sin og/eller familiens forsørgelse, indgår
elementer som arbejdets karakter og varighed, arbejdstidens længde, og
hvorledes arbejdstiden er fordelt på ugens dage.
§ 5. Der ydes ikke støtte, hvis ansøgerens samlede kørselsbehov ud fra
en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere
hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger
om individuel handicapkørsel etableret efter lovene om
hovedstadsområdets kollektive persontrafik og den lokale kollektive
persontrafik uden for hovedstadsområdet.
Stk. 2. I vurderingen af, om ansøgeren er i stand til at benytte offentlige
transportmidler eller andre transportordninger, indgår de
helbredsmæssige forholds indvirkning på ansøgerens evne til at færdes.
Desuden indgår det i vurderingen, hvis den nedsatte funktionsevne
nødvendiggør, at der tages særlige hensyn fx på grund af udtrætning
eller risiko for forværring af funktionsevnen.
§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter,
jf. stk. 2 og 3, når det vurderes, at ansøgeren er berettiget til støtte til
køb af bil efter § 114 i lov om social service og §§ 1-4 i denne
bekendtgørelse.
Stk. 2. Efter § 16, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. kan
personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social
service kan opnå støtte til køb af bil, fritages for vægtafgift og
tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så
længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.
Stk. 3. Efter § 7, stk. 1 og 3, i lov om afgift efter brændstofforbrug for
visse personbiler kan personer med varigt nedsat funktionsevne, som
efter lov om social service kan opnå støtte til køb af en bil, fritages for
afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales
udligningsafgift efter de satser, der er fastsat i § 3, stk. 1, B, i lov om
afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. Afgiftsfritagelsen og –
nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og
benyttes af pågældende.
Stk. 4. Efter § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, i lov om registreringsafgift af
motorkøretøjer mv. er køretøjer fritaget for registreringsafgift, hvis
køretøjet er omfattet af § 5 a, stk. 1, nr. 2, i lov om registreringsafgift af
motorkøretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 124 af 8. februar 2011 af lov om
registreringsafgift af motorkøretøjer, og fritaget for vægtafgift efter § 16
i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., eller fritaget for afgift efter §
7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, eller som
eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for
kørestolsbrugere.
§ 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om
der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-4, hvis
1) politiet har stillet krav om det,
2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller
3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.
Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission, der udgør 23.764 kr., er dog
betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra
fabrikken.
Stk. 3. Tilskuddet kan ydes til flere inden for samme husstand. Tilskud er
betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for
husstanden, og at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.
Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig
indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov.
Stk. 5. Der ydes ikke efter servicelovens § 114 hjælp til udgifter, som
følger af brug af den særlige indretning, fx til rengøring eller
vedligeholdelse.
Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 18.
november 2016 om retssikkerhed og administration på det
sociale område
§ 12. Kommunalbestyrelsen og Udbetaling Danmark skal genvurdere en
afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, jf. dog § 16, stk. 2.
Stk. 2. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for
fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger,
vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om
hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.
§ 13. Hvis myndigheden efter genvurderingen giver klageren fuldt ud
eller delvist medhold, sendes en ny afgørelse inden 4 uger efter, at
klagen er modtaget.
Stk. 2. Hvis myndigheden kun delvist kan give klageren medhold, skal
klageren inden 4 uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis klageren
fastholder klagen, sendes denne inden 14 dage efter modtagelsen til
Ankestyrelsen med genvurderingen. Kommunalbestyrelsen skal ved
indsendelse af genvurdering benytte et ankeskema, der er udarbejdet af
Ankestyrelsen.
Stk. 3. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres,
sendes genvurderingen til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klagen er
modtaget. Kommunalbestyrelsen skal ved indsendelsen af
genvurderingen til Ankestyrelsen benytte et ankeskema, der er
udarbejdet af Ankestyrelsen. Myndigheden sender samtidig meddelelse
om genvurderingen til klageren.
Forvaltningsloven
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden
er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag
eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før
myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller
vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en
udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er
til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for
sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af
den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens
beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på
det foreliggende grundlag,
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens
afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige
for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod
en sådan udsættelse,
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn
til de pågældende oplysninger,
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af
personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne
eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige
vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang
til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til
at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder,
hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde
anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

mine bemærkninger fulgte her men er placeret følgende sted