Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling
Du beder den 19. oktober 2016 kommunen om oplysninger om, hvilke lægelige oplysninger kommunen har anvendt, da den afgjorde sagen.
Kommunen sender disse oplysninger til dig samme dag og oplyser, at den er i tvivl om, hvorvidt oplysningerne er sendt til dig tidligere. På
baggrund af kommunens oplysninger finder vi det ikke godtgjort, at kommunen har partshørt dig over de lægelige oplysninger i sagen, før
den traf afgørelse.
Vi vurderer, at kommunen burde have partshørt dig over de lægelige oplysninger i sagen, før den traf afgørelse. Hvis en part i en sag ikke
kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, må der
ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en
udtalelse.
Du klager over afgørelsen til kommunen den 14. november 2016.
Ankestyrelsen modtager klagen den 21. december 2016. Kommunen skulle have givet dig besked om, at fristen på 4 uger for at genvurdere
afgørelsen ikke kunne overholdes, eller om hvornår genvurderingen kunne forventes afsluttet.
Bemærkninger til kommunen il kommunens orientering vedlægges mail fra ansøgeren, som vi har modtaget den 29. juni 2017.
Retsregler
Vi har truffet afgørelse efter lov om social service (serviceloven).
Vi henviser til:
§ 114, stk. 1, nr. 3, om støtte til køb af bil på trivselsmæssigt
grundlag
Vi har også truffet afgørelse efter lov om retssikkerhed og administration
på sociale område (retssikkerhedsloven).
§ 10, om kommunens oplysningspligt.
Vi har også truffet afgørelse efter bekendtgørelse om støtte til køb af bil
efter serviceloven (bilbekendtgørelsen)
8
Vi henviser til:
§ 1, om målgruppe for støtte til køb af bil
§ 2, om vurdering af støtte til køb af bil
§ 3, om betingelserne for støtte til køb af bil
§ 5, om kørselsbehov
§ 10, om afgiftsfritagelse
§ 13, om særlige indretninger
Vi har også truffet afgørelse efter bekendtgørelse om retssikkerhed og
administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen)
Vi henviser til:
§ 12, stk. 2, om meddelelse til borger om manglende
overholdelse af genvurderingsfrist
§ 13, om fremsendelse af klage til Ankestyrelsen
Vi har også truffet afgørelse efter forvaltningsloven
Vi henviser til:
§ 19, om partshøring
Vi vedlægger uddrag af lovene og bekendtgørelserne.
Vi har desuden anvendt vores praksis som offentliggjort i
principafgørelserne nr. C-39-07, 77-09, O-2-00, 59-10, 98-10 og
52-14.
Du kan søge efter vores principafgørelser i Ankestyrelsens
Principdatabase. Principdatabasen finder du på vores hjemmeside
www.ast.dk
Kopi er sendt til:
XXX Kommune,