uddrag lovtekst bilstøtte

Uddrag af lidt ældre udgave, den nyere udgave jagter jeg endnu omkring skånehensyn bilstøtte

Guide om behandling af sager om bilstøtte

VEJ nr 60047 af 31/07/1998 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører

LBK Nr. 944 af 16/10/2000

Senere ændringer til forskriften

 

Oversigt

Kapitel 1 – Indledning

Kapitel 2 – Regler om sagsbehandling

Kapitel 3 – Oplysningskilder

Kapitel 4 – Tildelingskriterier

Kapitel 5 – Bilag om forvaltningsretlige spørgsmål

Kapitel 6 – Bilag om tendenser i Ankestyrelsens praksis om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99

Kapitel 7 – Bilag om kørekort og køreprøver i relation til helbredsmæssige krav

Kapitel 8 – Oversigt over lovbestemmelser om særlige befordringsordninger

Skånebehov:

Selvom funktionsevnen, herunder gangdistancen, ikke er så betydeligt nedsat, at der umiddelbart er grundlag for at tilkende bilstøtte, vil der i en række tilfælde alligevel kunne bevilges bil ud fra et skånebehov. Det kan dels være tilfældet, hvis en ansøger godt kan gå fx 300 meter, men dette medfører en forværring af hans eller hendes lidelse. Det kan også være tilfældet i forbindelse med bilstøtte til erhverv eller uddannelse (samt i specielle tilfælde til trivselsformål), hvor en ansøger godt kan komme på arbejde eller uddannelsesinstitution til fods eller med offentlige transport midler, men hvor dette udtrætter ansøgeren så meget, at gennem førelsen af arbejdet eller uddannelsen bliver meget vanskelig.

AFG. 15 (j.nr. 300051-97): En 47-årig mand modtog mellemste førtids pension. Han havde i 1980 været indlagt med et stort hjerteinfarkt, og i 1994 var han blevet by-pass opereret. Af de lægelige oplysninger fremgik det bl.a., at der var sikre tegn på betydelig nedsat hjertepumpefunktion. Hans symptomer var udtalt dyspnø (kortåndethed) ved selv den mindste an strengelse. Han havde også haft et antal årebetændelser i benene. An kestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse, og fandt ansøger berettiget til bilstøtte (kommunen havde klaget). Ankestyrelsen fandt på baggrund af de lægelige oplysninger, at der forelå et udpræget skånebehov i forhold til ansøgers lidelser.

AFG. 16 (j.nr. 300315-96): En 50-årig kvinde havde en fuldtidsstilling som kontorassi stent. Hun havde siden 1991 lidt af sklerose, og symptomerne havde været jævnt tiltagende, først og fremmest præget af træthed. Gangen var lidt bredsporet og vaklende, og gang hastigheden var ca. 2/3 af det normale. Nærmeste busstoppested lå ca. 10 minutters gang i almindeligt tempo fra ansøgers hjem. Hvis hun skulle tage bussen på arbejde, skulle hun skifte bus. Ansøger oplyste, at hun led af kolossal træthed og stærke smerter. Ankestyrelsen fandt ansøger berettiget til fritagelse for vægtafgift (hvilket vil sige at hun også var berettiget til støtte til køb af bil, men det havde hun ikke søgt om). Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på de lægelige op lysninger, hvorefter hun led af gangbesvær og udtalt trætbarhed som følge af sklerose. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at hun havde et kørselsbe hov til og fra arbejde, og at brug af offentlige transport midler ville indebære risiko for udtrætning.