10.01.17 Kvitteringsbrev ankestyrelsen

Erwin Maria Jöhnk

Din klage til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har den 21-12-2016 modtaget din klage over XXXX-

Kommunes afgørelse om bil. Afgørelsen er fra den 18-10-2016. Vi har

også modtaget dokumenterne i sagen fra XXXX- Kommune.

Vi behandler din sag hurtigst muligt. Du kan forvente, at vi afgør din sag

inden for maksimalt 7 måneder regnet fra dagen, vi modtog din klage.

Mange klager afgør vi hurtigere, men det afhænger af den konkrete sag.

Du kan læse mere om vores sagsbehandling og sagsbehandlingstider på

Ankestyrelsens hjemmeside https://ast.dk/for-borqere-med-en-klaqesaq/sadan-behandler-vi-din-saq

Sådan behandler vi sagen

Vi indhenter selv oplysninger, hvis vi vurderer, at vi mangler noget for at

behandle din klage. Det kan være oplysninger om helbred, indtægter og

arbejde eller din sociale situation.

Hvis vi ikke må indhente flere oplysninger, skal du give os besked inden

for 14 dage. Vi vil i så fald som udgangspunkt vurdere sagen ud fra de

oplysninger, vi har.

Når vi har afgjort sagen, sender vi et brev med afgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte os for eksempel via e-mail, borger.dk

eller brev, hvis du i øvrigt har bemærkninger eller oplysninger til sagen.

Sagen bliver behandlet, uanset om vi hører fra dig eller ej.

Vi gør opmærksom på, at vi kan ændre en afgørelse fra en underinstans.

Det kan både være til din fordel og til skade for dig. Ankestyrelsen

ændrer på de fleste områder kun en afgørelse til skade for borgeren,

hvis den tidligere afgørelse er i strid med loven.

Vi har efter persondataloven pligt til at orientere dig om, at vi indhenter

og behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om

persondataloven nedenfor.

Venlig hilsen

Ankestyrelsen

Orientering om persondataloven

I Ankestyrelsen behandler vi oplysninger om dig, når vi behandler din sag

– f.eks. en klagesag. Oplysningerne er f.eks. navn, cpr.nr. og adresse. Der

kan også være mere personlige oplysninger om dig. Formålet med at vi

registrerer og eventuelt udveksler oplysninger med andre, er at kunne

behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi opretter en sag med dit

cpr.nr.

Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af persondataloven (lov nr. 429

af 31. maj 2000 med senere ændringer). Loven gælder både for børn og

voksne. Forældremyndighedsindehaveren varetager normalt barnets

rettigheder efter loven.

Efter persondataloven har du som udgangspunkt ret til at:

~ Bede om indsigt i de oplysninger, der bliver behandlet om dig

ø Gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles

~ Bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er

forkerte eller er behandlet i strid med loven. Vi har pligt til at tage

stilling til din anmodning.

Ankestyrelsen kan vælge at antage sager til principiel behandling. De bliver

dermed til principafgørelser, der bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

Hvis din sag bliver offentliggjort som principafgørelse, vil den være

anonymiseret. Det vil sige, at vi fjerner dit navn, og alle oplysninger, der

kan afsløre din identitet for udenforstående.

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside

datatilsynet.dk

3